TẦM NHÌN SỨ MỆNH bet365 a

Sứ mạng

Đào tạo nhân lực trình độ, chất lượng cao, trong đó có những người khuyết tật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ chuyên môn đa lĩnh vực, đáp ứng sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế.

Tầm nhìn

Đến năm 2030, trở thành trường Đại học ứng dụng, được xếp hạng cao trong hệ thống giáo dục đại học cả nước.

Giá trị cốt lõi (Giá trị văn hóa)

” Đổi mới, sáng tạo, phát triển bền vững, hướng tới Chân – Thiện – Mỹ”

Triết lý giáo dục

“Giáo dục toàn diện – Chắp cánh tương lai”